KAKO SE PRIDRUŽITI PAKTU ZA MLADE

 

Če še niste podpornik Pakta za mlade v Sloveniji in bi to želeli postati, pošljite e-mail na: info@irdo.si

Vse organizacije, vključene v Pakt za mlade, bodo povabljene k podpisu dogovora, kako lahko vaše podjetje ali organizacija sodeluje s Paktom in k njegovemu razvoju prispeva s strokovnim znanjem in mrežami vseh podpornikov.

S podpiranjem Evropskega Pakta za mlade, podjetja in organizacije sprejemajo možnost, da bodo kontaktirane s strani organizatorja projekta v Sloveniji vsako četrtletje za zbiranje rezultatov njihovih aktivnosti in prispevkov k Paktu.

Vabimo vas, da podpišete pismo o nameri in nam ga pošljete na info@irdo.si čim prej.

Oglejte si naslednje dokumente:

Kontaktne osebe:

Mag. Anita Hrast, info@irdo.si, 031 344 883

Sodelovanje v Evropskem Paktu za mlade je preprosto, a učinkovito in s konkretnimi rešitvami

Obstaja pet stopenj sodelovanja vašega podjetja ali organizacije v Paktu, in sicer:

 1. Vsako podjetje in organizacija bo podprla cilje in usmeritve Pakta z izbiro enega ali več predlaganih aktivnosti.
 2. Vsako podjetje in organizacija bo komunicirala in širila ideje Pakta in identificirala praktične projekte, ki jih je vzpostavila.
 3. Predsednik/voditelj vsakega podjetja in organizacije bo imel priložnost sodelovati na sestankih skupine voditeljev. Prav tako lahko vsak predsednik/voditelj imenuje predstavnika Sherpa skupine, ki bo podpiral Sekretariat in pomagal organizirati sestanke skupine voditeljev.
 4. Vsako podjetje in organizacija je povabljena, da prispeva (prostovoljno) kot sponzor Paktu in tako dopolni načrt virov, ki ga razvijata CSR Europe in Evropska Komisija.
 5. Vsako podjetja in organizacija bo aktivno vključena na prvem Evropskem podjetniško-izobraževalnem srečanju 23. novembra 2017. Na tem srečanju bodo udeleženci razpravljali o dosežkih Pakta in trenutnih predlogih za podjetniško-izobraževalna partnerstva v prihodnosti.

Prav tako se lahko vsaka organizacija zaveže za lasten prispevek k enemu ali več ciljev Evropskega pakta za mlade, ki so:

 1. Povečati število in kakovost podjetniško-izobraževalnih partnerstev za zaposljivost in vključenost mladih.
 2. Zmanjšati razlike med stopnjami kvalifikacij delavcev.
 3. Prispevati k EU in nacionalnim politikam o spretnostih za konkurenčnost in zaposljivost

V nadaljevanju boste našli konkretne načrte za vse tri cilje cilje, z opisom kaj lahko podjetja in organizacije storijo ali poročajo, da aktivno prispevajo k  Evropskemu paktu za mlade.

1. Povečati število kakovostnih podjetniško-izobraževalnih partnerstev

Podjetniško-izobraževalna partnerstva bodo dosežena s pomočjo 28 akcijskih načrtov, vzpostavljenih v državah članicah ter koordiniranih in podprtih s pomočjo organizacije CSR Europe. CSR mreža in EFTA ter države kandidatke so povabljene, da se pridružijo. Da bi povečali število in kakovost podjetniško-izobraževalnih partnerstev, lahko:

 1. Promovirate bogastvo dobrih praks podjetniško-izobraževalnih partnerstev, da navdušite druge, tudi skozi vodilne šole.
 2. Merite in poročate kako so takšna partnerstva koristna podjetjem z omogočanjem priložnosti, da povečajo svoj inovativni potencial in konkurenčnost, ter istočasno koristijo mladim z izboljšanjem njihove izobrazbe in izidi zaposlitve.

Ti predlogi so okvirni in nedokončani. Skozi ta partnerstva lahko:

 1. Vzpostavite skupne podjetniško-izobraževalne iniciative, kot na primer gostujoči predavatelji iz sveta podjetništva v šolah, izobraževalnimi obiski učiteljev in učencev na delovna mesta, itd.
 2. Podpirate ustrezne deležnike v njihovem dialogu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in Evropskimi organi.
 3. Raziskujete nove potenciale za ustvarjanje podjetniško-izobraževalnih partnerstev kot neprestane v izobrazbi mladih in na delovnih mestih v Evropi.
 4. Ustvarjate partnerstva med podjetji, šolami, učenci in učitelji za zagovarjanje pomembnosti učiteljev, povečate privlačnost poklica učitelja in demonstrirate pomembnost izobrazbe za ekonomski razvoj, zaposljivost, socialni razvoj in kohezijo.

2. Zmanjšati razlike med stopnjami kvalifikacij delavcev

Za zmanjšanje razlik med stopnjami kvalifikacij delavcev lahko razvijete ali razširite partnerstva, ki bodo:

 1. Bolj jasno predvidevala in komunicirala o potrebnih znanjih in spretnostih za osnovna, specifična, transverzalna in visokokakovostna delovna mesta – vključno z digitalnimi, podjetniškimi, socialnimi in zelenimi spretnostmi.
 2. Prepoznala in potrdila predhodno učenje, vključno z neformalnim učenjem; in tudi znanja in kvalifikacije pridobljena zunaj EU, predvsem za migrante in begunce.
 3. Nudila kvalitetnejša pripravništva, delovna mesta na začetni ravni in mobilnostne priložnosti za mlade v kooperaciji s ponudniki izobrazbe in usposabljanja, kot tudi s tako imenovano Evropsko »Garancijo za mlade«; vsa pripravništva bodo v skladu z EU okvirjem kakovosti za pripravništvo.
 4. Razvila ukrepe za vključitev v podjetništvu in izobrazbi, s posebno pozornostjo na raznolikosti in državljanstvu ter skupnimi vrednotami o svobodi, toleranci in nediskriminaciji.
 5. Vzpostavila kulturo kooperacije in izmenjave med podjetji in ponudniki izobrazbe in usposabljanja z namenom predvidevanja in usklajevanja potrebnih spretnosti.

Ti predlogi so okvirni in nedokončani. Skozi ta partnerstva lahko tudi:

 1. Povečate zanimanje za humanistične vede, znanost, tehnologijo, inženirstvo, matematiko in podjetništvo tako da naredite učenje bolj atraktivno, kreativno, participativno in smiselno.
 2. Pomagate učencem razviti ključne kompetence in osnovne spretnosti, transverzalne kompetence (npr. učenje učenja, dajanje pobud, skupinsko delo in kulturna zavest) in socialne spretnosti (npr. spoštovanje drugih, reševanje konfliktov, ustno, pisno, neverbalno in slušno razumevanje, kritično razmišljanje, odločanje, samokontrola, samozavest, občutek za dobro počutje in ponos).
 3. Pomagate šolam in podjetjem, da sodelujejo, se odprejo širšemu svetu (vključno z mladinskimi organizacijami in mladinskim delovnim sektorjem) in podpirate učitelje in trenerje, da izboljšajo svoje pedagoške spretnosti, znanje o podjetništvu in industriji, da pridobijo zaupanje, da prevzamejo nove vloge in razvijejo voditeljske spretnosti;
 4. Razvijete visokokakovostno poklicno izobraževanje in usposabljanje, visoko šolstvo in pripravništvo.
 5. Promovirate vključenost in raznoliko sodelovanje in izobrazbo med spoli, manjšinskimi etničnimi skupinami, mladimi s posebnimi potrebami, mladimi v oskrbi in s posebno pozornostjo na tistih, ki zgodaj zapustijo izobraževanje in usposabljanje.
 6. Promovirate izobraževalno podporo za mlade migrante in begunce, na primer na področju osnovnih spretnosti (npr. jezik gostujoče države), preusposabljanje in dousposabljanje, validacijo predhodnega učenja ali priznavanje kvalifikacij pridobljenih zunaj EU za olajšavo integracije na trgu dela.
 7. Ojačate pridobitev, priznavanje in validacijo spretnosti in kvalifikacij s fokusom na neformalno in informalno učenje (vključno z mladinskim delom).
 8. Daste učencem in študentom smernice za izbiro programa študija z informiranjem o kariernih možnostih in prospektih o določeni izbiri.
 9. Pomagate študentom postati bolj pripravljenim za trg dela z nudenjem strateških informacij izkušenj o delovnem življenju in trgom dela. Na primer izvajanje projektov, poskusnih razgovorov za službo, izpolnjevanje življenjepisa ali profesionalnega profila na socialnih medijih.
 10. Izkoristite dobavne verige za podporo politike usmerjene v vključenost in profesionalni razvoj mladih ranljivih skupin.
 11. Promovirate intra-EU mobilnost za mlade pripravnike, vajence, diplomante in delavce za razširitev priložnosti mladih ljudi ter boljše obravnavanje neusklajenosti potrebnih spretnosti na trgu dela; in s podporo nacionalnih in EU-vodenih ukrepov in shem.

3. Prispevati k razvoju nacionalne in EU politike o spretnostih za zaposljivost

Za prispevanje k  nacionalni in EU politiki o spretnostih za konkurenčnost in zaposljivost:

 1. Zavezati voditelje podjetij, da sodelujejo s šolami, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, visokošolskimi institucijami, javnimi in privatnimi zaposlitvenimi službami, socialnimi partnerji, gospodarskimi zbornicami, industrijami, obrtmi in ostalimi organizacijami in mrežami, ki podpirajo Evropski Pakt za Mlade, da opredelijo skupne ukrepe na vseh stopnjah – evropski, nacionalni, regionalni in lokalni – ki bodo vodili k bolj pomembnim in dolgotrajnim vplivom za korist mladim in za podjetja.
 2. Povečati aktivno sodelovanje podjetij v EU programih in iniciativah, na primer: agendi za znanja, garanciji za mlade, okvirju kakovosti za pripravništva, Evropske zveze za pripravništva; vključevanje več dolgotrajne mobilnosti za pripravnike v skladu z nedavnimi iniciativami iz Jacques Delors inštituta, Evroposlanca Jeana Arthuisa, EURES in »Your first EURES job«, velike koalicije za digitalne službe in v celoti izkoristiti finančne priložnosti Erasmus+, Evropskega sklada za strateške investicije, Evropskega socialnega sklada, EIB »Spretnosti in Službe« programa, Horizon2020 in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ti predlogi so okvirni in nedokončani. Skozi ta partnerstva se lahko tudi:

 1. Povežete s ponudnikom garancije za mlade v vašem kraju/regiji za razpravljanje o vaših možnostih sodelovanja in procesu realizacije garancije za mlade. Ponudniki garancije za mlade so centralni akterji, ki lahko olajšajo prehod iz šole na delovno mesto za nezaposlene mlade.
 2. Oblikujete ciljno usmerjene opcije za vključevanje nezaposlenih mladih izven klasičnih jamstev garancije za mlade za ponudbe kakovostnih delovnih mest, vajeništev ali pripravništev. To so lahko karierni in zaposlitveni sejmi, motivacijski govori, poskusni razgovori za službo, ponujanje mentorstva, izobraževalnih obiskov na delovnih mestih, prispevanje k razvoju tečajev, itd.
 3. Izkoristite evropska orodja in okvirje kot je »School Education Gateway«, ki veže šole, podjetja in ostale deležnike;
 4. Izkoristite Erasmus+ financiranje, vključno za mobilnost učencev in osebja, kot tudi za strateška partnerstva in Koalicije Sektorskih Spretnosti, za povezovanje podjetij s šolami in razvijanjem intra-EU mobilnosti.
 5. Vključite voditelje podjetij in vodilnih šol, da sodelujejo kot ko-arhitekti na nacionalnih in EU agendah o spretnostih.
 6. Vključite v vodeče podjetniške in/ali izobraževalne iniciative (npr. Alliance for YOUth, Evropska podjetniška kampanja za spretnosti in službe, Entrepreneneurial Skills Pass, Evropske Schoolnet iniciative).
 7. Promovirate to agendo na dogodkih na regionalnih, nacionalnih, sektorskih ali Evropskih stopnjah, kot na primer Evropski teden za poklicno usposabljanje.
 8. Pojačate kooperacijo med javnimi in privatnimi zaposlitvenimi službami za razvoj strategij identifikacije spretnosti, orientacije, profiliranja, usklajevanja in usposabljanja.
 9. Uporabljate Drop’pin@Eures spletno stran kot platformo za povezovanje in publikacijo ponudb povezanih s Paktom za Mlade.
 10. Nudite več možnosti za zaposlitev za mlade v EU trgu dela skozi EURES portal in »Your first EURES job« program.