PRIPRAVA AKCIJSKEGA NAČRTA PAKT ZA MLADE V SLOVENIJI – AKTIVNOSTI INŠTITUTA IRDO

Mladi v povprečju na prvo zaposlitev čakajo skoraj eno leto oz. 11,5 mesecev. Inštitut za razvoj družbene odgovornosti IRDO se je tudi zato kot nacionalna partnerska organizacija za Slovenijo v mreži CSR Europe priključil aktivnostim za mlade v Evropi. V ta namen se je zavezal, da bo za Slovenijo do konca septembra 2017 pripravil Nacionalni akcijski načrt Pakt za mlade, ki bo povezoval podjetja, izobraževalne institucije in mlade v podporo razvoju veščin, izobraževanju in zaposlovanju mladih. Hkrati pa se je zavezal, da bo v mednarodnem prostoru izmenjeval izkušnje na to temo ter prenašal znanja s tega področja v Slovenijo in navzven.

Inštitut IRDO je najprej prevedel vse ključne dokumente Evropske kampanje Pakt za mlade v slovenščino (Kratka predstavitev Evropske kampanje Pakt za mlade, Vodnik za sodelovanje v Paktu in Pismo o nameri za vključitev v slovensko kampanjo Pakt za mlade).

Od leta 2016, ko je inštitut IRDO začel s pripravami in aktivnostmi za povezovanje mladih, podjetij in izobraževalnih ustanov, se je do septembra 2017 za sodelovanje odločilo že 20 podpisnikov pisma o nameri za podporo mladim v Sloveniji

Hkrati se je vključil v izvajanje podpore zaposlovanju in podjetništvu mladih s projektom Model M Slovenija: usposabljanje brezposelnih mladih za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve ter se priključil 17-tim organizacijam v Sloveniji, ki izvajajo tovrstne aktivnosti za mlade s podporo Evropskega socialnega sklada in republike Slovenije (Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018, URSM 2017c). Model M Slovenija kot ena izmed akcij v sklopu Pakta za mlade ponuja del odgovora na aktualno problematiko zaposlovanja in zaposljivosti mladih, saj že prinaša nujno potrebne rezultate (od 55 udeležencev usposabljanja za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve v treh regijah se je v pol leta (do 31.7.2017) zaposlilo že 18 oseb). Model M pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najti zaposlitev ali možnost za ustvarjanje lastne zaposlitve. S projektom želimo povečati zaposljivost in zaposlenost mladih v starosti od 15. do vključno 29. leta. Projekt se od leta 2016 izvaja  v 7 statističnih regijah po Sloveniji, in sicer v Murski Soboti, Celju, Novem mestu, Ljubljani, Kopru, Bledu in v Slovenj Gradcu. Z njim želimo za večjo zaposljivost usposobiti vsaj 140 mladih in zaposliti vsaj 32 mladih v vseh sedmih statističnih regijah. Več o Modelu M Slovenija na spletnih straneh http://www.model-m.si/

Model M Slovenija kot ena izmed aktivnosti kampanje Pakt za mlade v Sloveniji (Murska Sobota, junij 2016)

PAKT ZA MLADE V SLOVENIJI – NACIONALNI AKCIJSKI NAČRT

V letu 2017 je inštitut IRDO pripravil osnutek Nacionalnega akcijskega načrta na temo Pakt za mlade, katerega potrditev je bila 28. septembra 2017 v Mariboru na 12. IRDO mednarodni konferenci Družbena odgovornost in izzivi časa.

Kratek opis kampanje Pakt za mlade v Sloveniji

Pakt za mlade je medsebojno sodelovanje poslovnih in EU voditeljev na pobudo CSR Europe, z namenom povečati poslovno-izobraževalna partnerstva za zaposljivost in vključenost mladih na trg dela.

Vizija kampanje je ustvariti pošteno in pravično kulturo partnerstva med podjetji, izobraževalnimi organizacijami in mladimi v Evropi. Kampanjo v Sloveniji koordinira Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), kot nacionalna partnerska organizacija CSR Europe za Slovenijo.

Pakt za mlade zavezuje k uresničevanju naslednjih ciljev in ukrepov:

 1. POVEČANJE števila in kakovosti partnerstev med podjetji in izobraževalnimi organizacijami;
 2. ZMANJŠEVANJE vrzeli pri spretnostih;
 3. PRISPEVANJE k EU in nacionalnim razvojnim politikam krepitve spretnosti za zaposlovanje.

 V okviru evropske kampanje P4Y si želimo:

 • Da bi vsem mladim ponudili priložnost za pridobitev veščin za razvoj njihove poklicne in družbene prihodnosti.
 • Pripraviti mlade na kakovostna delovna mesta in odgovorno državljanstvo.
 • Omogočiti sodelovanje, pri katerem lahko vsak partner bolje razume, predvidi in podpre razvoj za delo specifičnih veščin, transverzalne in vrhunske veščine, vključno z digitalnimi, podjetniškimi, zelenimi in mehkimi veščinami.

 Kaj je Nacionalni akcijski načrt Pakt za mlade v Sloveniji?

 • Je evropska kampanja, strokovno podprta s strani Evropske komisije in njenih organizacij, koordinira jo CSR Europe. Izhodišča za kampanjo so v posamezni državi enaka, kot v drugih EU državah.
 • Gre za spodbujanje razvoja NAP v državah članicah EU z namenom krepitve poslovno-izobraževalnih partnerstev v podporo mladim.
 • Je prostovoljna zaveza podjetij, izobraževalnih ustanov in mladinskih organizacij ter drugih deležnikov za sodelovanje v korist hitrejšega zaposlovanja mladih, zmanjševanju vrzeli na področju veščin in povečanju medsektorskega sodelovanja.
 • Ni vladni načrt, ne predpisuje ga Vlada RS (upamo pa, da ga podpira).

Kdo lahko sodeluje?

Podjetja, socialni partnerji, ponudniki izobraževanj in usposabljanj, mladinske organizacije, javne in zasebne zaposlitvene organizacije, učitelji, trenerji, učenci, starši in ostali.

 Namen: promovirati pripravništva, vajeništva kot enako možnost izbire, odpirati nove karierne in izobraževalne poti, podpora mladim pri prehodu v zaposlitev, pomoč podjetjem, da pridobijo talentirane kadre, podpora šolam, učiteljem in ravnateljem, podpora in opolnomočenje posredniških organizacij (za mlade, podjetja, izobraževalne ustanove…).

Cilji Pakta za mlade za Slovenijo

 1. Pripraviti en slovenski Nacionalni akcijski načrt v okviru evropske kampanje Pakt za mlade in ga predstaviti 23.11.2017 v Bruslju.
 2. Vzpostaviti vsaj 50 poslovno-izobraževalnih partnerstev v Sloveniji (do konca leta 2018) V ta namen vključiti vsaj: 100 učiteljev in 50 delodajalcev (do konca leta 2018). Imeti vpliv na vsaj 5.000 učencev (do konca leta 2018).
 3. Zagotoviti vsaj: 150 novih kakovostnih pripravništev, vajeništev ali novih prvih zaposlitev (do konca leta 2018)
 4. Promovirati kampanjo Pakt za mlade v Sloveniji in vzpostaviti spletno mesto, ki bo redno ažurirano (do 31.10.2017).
 5. Povečati cilje za 10 % vsako leto do leta 2020.

Delovni načrt Pakt za mlade za Slovenijo 2016-2020

Delovni načrt Pakt za mlade za Slovenijo 2016-2020

Zap. št.Cilj/Prioritete za SlovenijoAktivnostiPredvideni rezultati
1Pripraviti 1 slovenski Nacionalni akcijski načrt v okviru kampanje Pakt za mlade.• Analiza obstoječega stanja v Sloveniji.
• Pregled in primerjava strokovne literature CSR Europe in nacionalnih partnerskih organizacij za pripravo slovenske verzije akcijskega načrta.
• Zapis slovenskega Nacionalnega akcijskega načrta v okviru kampanje Pakt za mlade.
Rok: do 30.9.2018.
Pripravljen in distribuiran na naslove različnih deležnikov - 1 slovenski Nacionalni akcijski načrt v okviru kampanje Pakt za mlade.
2Vzpostaviti vsaj 50 poslovno-izobraževalnih partnerstev v Sloveniji. V ta namen vključiti vsaj: 100 učiteljev, 50 delodajalcev. Imeti vpliv na vsaj 5.000 učencev (do konca leta 2018).• Povezati gospodarske zbornice, združenja z izobraževalnimi ustanovami in mladinskimi organizacijami ter organizacijami za mlade – skupne konference, mreženja, hitri poslovni sestanki.
• Opolnomočiti mladinske organizacije in njihove člane s podjetniškimi vsebinami, povezovanje z gospodarskim sektorjem.
• Pritegniti podjetja in vladne ustanove k sodelovanju in podpori Pakta za mlade.
• Izobraževati mlade o podjetništvu na vseh ravneh izobraževanja (gostujoči predavatelji iz podjetništva v šolah, izobraževalni obiski učiteljev, obiski učencev na delovnih mestih itd.).
• Vpeljati osnove podjetništva v izobraževalne organizacije na vseh ravneh in smereh učenja. Sodelovanje s šolami na področju krepitve podjetniških vsebin v kurikulumih.
Rok: do 31.12.2018.
• Podpis pisem o nameri.
• Dogovor o skupnih akcijah.
• Pregled podjetniških vsebin v kurikulumih slovenskih šol in predlogi za nadgradnjo le-teh.
• Izvedba delavnic na to temo.
• Izvedba sestankov v podporo mreženja organizacij in skupne promocije aktivnosti na tem področju.
3Zagotoviti vsaj: 150 novih kakovostnih pripravništev, vajeništev ali novih prvih zaposlitev doma in v tujini (do konca leta 2018).• Vzpostaviti podjetniško-izobraževalna-mladinska partnerstva v Sloveniji v podporo mladim, zagotavljati mreženja med njimi in mladimi.
• Promocija 18 organizacij – aktivno državljanstvo za mlade in zaposlovanje mladih. Izvedba projektov 18 nacionalnih in regionalnih mrež v okviru javnega razpisa URSM za aktivno državljanstvo (2016-2018).
• Nudenje kvalitetnejših pripravništev, začetna delovna mesta in priložnosti za učno mobilnost mladih v sodelovanju s ponudniki izobraževanj in usposabljanj. Priprava povabil podjetjem za vključitev mladih v te aktivnosti v sodelovanju s šolami in Zavodom RS za zaposlovanje ter drugimi podpornimi organizacijami.
Rok: do 31.12.2018.
• Z javnim razpisom se bo skupaj dosegel kazalnik 464 zaposlitev (od tega 195 zaposlitev v vzhodni kohezijski regiji in 269 zaposlitev v zahodni kohezijski regiji) (URSM 2016).
• Narediti pregled pripravništev, vajeništev v sodelovanju z državnimi organizacijami in podjetji.
• Promovirati 18 organizacij v podporo zaposlovanju mladih na portalu paktzamlade.si.
4Vzpostaviti nacionalni portal kampanje Pakt za mlade in vzpostaviti regijska sodelovanja, partnerstva – promocija podpisnikov pakta in vabilo mladim k sodelovanju v regijah po Sloveniji.• Vzpostavitev spletnega mesta www.paktzamlade.si .
• Kampanja za pridobitev podpisnikov pisma o nameri P4Y Slovenija in predstavitev le-teh na tem portalu.
• Iskati primere dobrih praks na tem področju in jih objavljati na portalu. Priprava opisov primerov dobrih praks sodelovanja mladih s podjetji in izobraževalnimi ustanovami za objavo na portalu.
Rok: do 31.10.2017.
• Delujoče in ažurirano spletno mesto www.paktzamlade.si
• Promocija obstoječih podpisnikov pakta in pridobivanje novih – vsaj 20 novih podpisnikov letno.
• Objava primerov dobrih praks, vsaj 12 letno na www.paktzamlade.si
5Povečati cilje za 10 % vsako leto do leta 2020.• Razvijati aktivnosti in nadgrajevati zgoraj navedene cilje ter aktivnosti vsako leto.
• Pripraviti nov delovni načrt za vsako leto.
Rok: do 31.12.2020.
Vsako leto evalvirati delovni načrt in pripraviti novega za tekoče leto.

V sklopu Nacionalnega akcijskega načrta Pakt za mlade v Sloveniji največ pozornosti namenjamo naslednjim skupnim predlogom Pakta za mlade, ki so osnova vseh 28 akcijskih načrtov:

 • vzpostavitev skupne podjetniško-izobraževalne iniciative, kot so na primer gostujoči predavatelji iz podjetništva v šolah, izobraževalni obiski učiteljev, obiski učencev na delovnih mestih itd.;
 • podpora ustreznim deležnikom v njihovem dialogu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in Evropskimi organi;
 • raziskovanje novih potencialov za ustvarjanje podjetniško-izobraževalnih partnerstev kot navad pri izobraževanju mladih in pri razvoju delovne sile v Evropi;
 • ustvarjanje partnerstva med podjetji, šolami, učenci in učitelji za zagovarjanje pomembnosti učiteljev, povečati privlačnost poklica učitelja in demonstracija ključnega pomena izobrazbe za ekonomski razvoj, zaposljivost, družbeni razvoj in kohezijo;
 • bolj jasno predvidevanje in komuniciranje o potrebnih znanjih in spretnostih za osnovna, specifična, transverzalna in visokokakovostna delovna mesta – vključno z digitalnimi, podjetniškimi, socialnimi in zelenimi spretnostmi;
 • prepoznavanje in potrdila za predhodno učenje, vključno z neformalnim učenjem; in tudi znanja in kvalifikacije, pridobljene zunaj EU, predvsem za migrante in begunce;
 • nudenje kvalitetnejših pripravništev, začetna delovna mesta in priložnosti za učno mobilnost mladih v sodelovanju s ponudniki izobraževanj in usposabljanj, kot tudi s ponudniki Jamstva za mlade; vsa pripravništva naj bodo vsaj v minimalnem obsegu usklajena z EU okvirjem kakovosti za pripravništvo;
 • razvijanje ukrepov za vključevanje v podjetništvo in izobraževanje, s posebno pozornostjo na raznolikosti in državljanstvu ter skupnimi vrednotami o svobodi, toleranci in nediskriminaciji;
 • vzpostavljanje kulture sodelovanja in izmenjave med podjetji in ponudniki izobraževanj in usposabljanj z namenom predvidevanja in usklajevanja potrebnih spretnosti;
 • zaveza voditeljev podjetij, da sodelujejo s šolami, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, visokošolskimi institucijami, javnimi in zasebnimi zaposlitvenimi organizacijami, socialnimi partnerji, gospodarskimi zbornicami, industrijami, obrtmi in ostalimi organizacijami in mrežami, ki podpirajo Evropski Pakt za Mlade, da opredelijo skupne ukrepe na vseh stopnjah – evropski, nacionalni, regionalni in lokalni – ki bodo vodili k bolj pomembnim in dolgotrajnim vplivom v korist mladim in za podjetja;
 • povečanje aktivnega sodelovanja podjetij v EU programih in iniciativah, na primer v agendi za znanja, jamstvu za mlade, v okviru kakovosti za pripravništva, v Evropski zvezi za pripravništva; vključevanje več dolgotrajne mobilnosti za pripravnike v skladu z nedavnimi iniciativami iz Jacques Delors inštituta, Evroposlanca Jeana Arthuisa, EURES in »Your first EURES job«, velike koalicije za digitalne službe in v celoti izkoristiti finančne priložnosti Erasmus+, Evropskega sklada za strateške investicije, Evropskega socialnega sklada, EIB programa »Spretnosti in službe«, Horizon2020 in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kaj bomo merili v določenem obdobju (v posameznem letu) v okviru kampanje?

 • Število vključenih oseb, na katere je imela kampanja vpliv (učenci, učitelji, direktorji, zaposleni, mentorji…)
 • Število poslovno-izobraževalnih partnerstev
 • Družbene skupine, na katere ima kampanja vpliv
 • Število novih pripravništev
 • Število novih vajeništev
 • Število novih prvih zaposlitev

Merjenje kakovosti partnerstev:

 • Letna evalvacija opravljenega dela z vsemi deležniki
 • Pridobivanje povratnih informacij od deležnikov
 • Uporaba zbranih informacij za razvoj novih letnih aktivnosti, programov
 • Drugo

Oglejte si Nacionalni akcijski načrt Pakt za mlade v Sloveniji v slovenskem in angleškem jeziku ter infografiko:

• Oglejte si PDF dokument v slovenskem jeziku tukaj.
• Oglejte PDF dokument v angleškem jeziku tukaj.